Opis działalności statutowej

Rok 2010 
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki Kultury oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.

Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury.

Głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych.

Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:
- rozbudzanie, rozpowszechnianie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
- prowadzenie działalności edukacyjnej
- kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

W zakresie organizacji odpoczynku i rozrywki we własnym środowisku GOK w szczególności zapewnia miejsce spotkań dzieciom, młodzieży i dorosłym, stwarza warunki do wypoczynku i rozwoju w grupach wspólnych zainteresowań i proponuje różnorodne formy działań, uwzględniając potrzeby poszczególnych grup odbiorców.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK. Są one organizowane cyklicznie, bądź też okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego, poprzez uczestnictwo w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, wieczorkach tanecznych, a także poprzez prezentacje swoich prac i umiejętności twórczych, jak również poprzez udział w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych.

Uczestnictwo w kulturze, to zajęcia zbiorowe, zespołowe, bądź indywidualne. Skupiają one uczestników w celu rozbudzania ich zainteresowań. Ich istotą jest dobrowolna nauka i praca w niewielkich grupach, skupiających uczestników w celu wymiany doświadczeń, pogłębiania zbiorowych przeżyć, zachęcania do wspólnego działania z jednoczesnym podejmowaniem problemów kultury życia towarzyskiego, stosunków międzyludzkich, itp. Trzeba zaznaczyć, że nicią wiążącą wszystkich jest muzyka, śpiew, żywe słowo, mają one bowiem siłę emocjonalną, mogą stwarzać i zmieniać nastroje.

W doborze form i treści zajęć dla dzieci i młodzieży staramy się zaspakajać potrzebę twórczej aktywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań np. plastyką, muzyką, śpiewem, nauką gry na instrumentach, teatrem, tradycjami, obrzędami, co zwiększa szanse na wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez własną inwencję i zaangażowanie . Ponadto wspiera samodzielność, kształtuje otwartość, aktywność i kreatywność.

Edukacja poprzez sztukę i zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości pozwala w wartościowy sposób zagospodarować ich czas i energię oraz wdraża do nawyku organizowania sobie bezpiecznego odpoczynku

Wymienione zadania GOK w Raczkach realizował w 2010 roku poprzez:

1.Organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez kulturalnych.

2.Tworzenie warunków do działalności zespołów muzycznych . W strukturze GOK działają amatorskie zespoły muzyczne:
- zespół śpiewaczy Gozdawa – prowadzenie – W. Kulbacka / 4 występy podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2010r./
- zespół wokalno – instrumentalny Raczkowiacy – prowadzenie – S. Marciniak / 6 występów podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2010r./
- zespół muzyki tradycyjnej- Zorniczeńka – prowadzenie – S. Czuper /4 występy podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 2010r./
- zespól muzyki folkowej – Otako / 2 koncerty/
- Raczkowska Orkiestra Dęta – prowadzenie – M. Orchowski - / 5 występów podczas uroczystości organizowanych przez GOK w 20010r. /

3.Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności poprzez organizację kół zainteresowań, zajęć stałych i warsztatowych:
- zajęcia Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej – prowadzenie D. Halicka - przygotowanie obrzędowych i innych widowisk scenicznych i plenerowych oraz oprawa artystyczna okolicznościowych uroczystości w gminie / 12 występów podczas uroczystości i imprez organizowanych przez GOK w 2010r. / Członkowie Koła mają możliwość rozwoju swoich umiejętności aktorskich , recytatorskich i tanecznych. Zajęcia w Kole odgrywają nieprzeciętną rolę w kształtowaniu wyobraźni zarówno członków , jak i odbiorców ich pracy. Dzieje się tak dzięki widowiskom opartym na odpowiednio dobranej muzyce, śpiewie, pięknym słowie, scenografii, jak również kostiumach.
- zajęcia plastyczno – techniczne – nauka różnych technik plastycznych - 2 x 2 godz. tygodniowo/K. Olfier – Halicka/
- zajęcia muzyczne – nauka gry na pianinie, fagocie, puzonie, flecie, akordeonie z elementami teorii muzycznej – 4 godz. tygodniowo /E. Chomicz Wysocka/
-zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze – 2 godz. tygodniowo dla grupy początkującej i zaawansowanej /B. Bartoszewicz/
- zajęcia muzyczne – indywidualna nauka gry na gitarze elektrycznej – według możliwości i potrzeb /wolontariat K. Halicki/
- zajęcia gimnastyczno – taneczne – mażoretki – nauka choreograficznych układów taneczno - marszowych 2 x 2 godz. tygodniowo /B. Tokarzewska/
- warsztaty tańca z ogniem – według możliwości i potrzeb / wolontariat U. Obuchowska/
- zajęcia rekreacyjno – sportowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy zespołowe z elementami tańca, aerobiku – 2 x 2 godz. tygodniowo /A. Bucka/
- zajęcia elektrotechniczne i modelarskie – poznawanie podstaw elektrotechniki i tworzenie prostych układów elektrotechnicznych oraz modeli samolotów i innych pojazdów - 2 godz. tygodniowo /M. Halicki/
- zajęcia multimedialne – projekcje filmów i bajek dla dzieci i młodzieży – według potrzeb/M. Halicki, D. Halicka/
- zajęcia twórczego myślenia – klub dyskusyjny i nauka podstawowych umiejętności społecznych – dla absolwentów i uczniów gimnazjum – 2 godz. tygodniowo /P. Poulakowska, D. Halicka/
- warsztaty rękodzieła artystycznego – wykonywanie stoików, ozdób wiosenno – wielkanocnych i bożonarodzeniowych /A. Kopiczko, T. Jacuńska/
- warsztaty kulinarne – Kuchcikowo- nauka wykonywania sałatek, surówek i deserów /D. Halicka/
- nauka języków obcych – j. angielski dla dzieci i młodzieży /A. Krzykwa/
- w godzinach pracy GOK działała pracownia komputerowo - internetowa, wyposażona w 6stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

4. Przy GOK we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych działała Świetlica Profilaktyczna, za której działalność odpowiedzialna jest J. Karaś.

5. Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. W 2010r. zorganizowaliśmy m.in. zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, kulig do leśniczówki, spacery i przejażdżki rowerowe po okolicy, wycieczki rekreacyjne z korzystaniem z kąpielisk podczas wakacji, spływ kajakowy Rospudą. Organizowane były także wieczorki taneczne.

6. Rozwinęła się działalność Koła Gospodyń Wiejskich, które przy GOK realizuje swoje zadania . Obecnie Koło liczy 14 uczestniczek. Panie spotykają się w GOK na zebraniach organizacyjnych i spotkaniach towarzyskich. Uczestniczą w pokazach oraz w życiu kulturalnym, są pomocne w organizacji imprez. Uczestniczyły w realizacji projektu „ Wokół tradycji” realizowanym w GOK w Raczkach.

7. Od 01. 10.2009r. do 31 kwietnia 2010 roku GOK we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach uczestniczył w realizacji partnerskiego projektu „ Wokół tradycji”, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był głównie do seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej.
Celem projektu było:
- przygotowanie seniorów do nowych dla nich form aktywności
- stworzenie partnerskich warunków dla powstawania inicjatyw międzypokoleniowych
- wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów i włączeniu ich w działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej poprzez kontakty seniorów z młodszymi członkami społeczeństwa
- wzmocnienie integracji międzypokoleniowej

Działania podejmowane w projekcie były realizowane w ramach dwóch kręgów tematycznych: warsztaty kulinarne -„Domowe przysmaki przyprawione odrobiną tradycji” – cykl spotkań praktycznych i teoretycznych, mających na celu wykonywanie potraw kuchni regionalnej, przygotowywanie i podawanie ciast, surówek, sałatek, połączony z degustacją. Uczestnicy warsztatów kulinarnych opracują poradnik kucharski, uwzględniając zbiór przepisów potraw przygotowywanych w czasie warsztatów. Drugi krąg tematyczny projektu, to warsztaty artystyczne - „ W świecie nitek”- cykl spotkań dla miłośników robótek ręcznych oraz osób , które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z formami rękodzieła artystycznego i sztuki zdobniczej (szydełkowanie, wyszywanie, dzianie na drutach, tkanie, papieroplastyka).
Podsumowaniem działań projektowych była wystawa prac zorganizowana w GOK i Raczkowskim Domu Regionalnym.

8.Prowadzenie stałej ekspozycji w Raczkowskim Domu Regionalnym :
Do podstawowych zadań Raczkowskiego Domu Regionalnego należą: gromadzenie, przechowywanie, i konserwacja zgromadzonych eksponatów, organizacja i prowadzenie edukacji regionalnej na potrzeby szkół gminy Raczki oraz innych gmin, popularyzacja zasobów zgromadzonego dziedzictwa kulturowego wśród społeczności lokalnej oraz turystów.

9.W 2010r. prowadzona była działalność statutowa GOK. Ponadto pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane mieszkańcom na:
- sesje Rady Gminy
- wybory na prezydenta i samorządowe
- szkolenia rolnicze
- narady i zebrania
- pokazy

10.Działalność GOK to nie tylko działalność kulturalna , to także sprawowanie
administracji budynku , który wymaga ciągłej dbałości o ład i porządek, jak również o duży teren zielony oraz Raczkowski Dom Regionalny wraz z podwórzem (sezonowe wykaszanie traw i grabienie liści, odśnieżanie oraz inne prace porządkowe i konserwacyjne). GOK w ramach swoich środków ponosi koszty związane z utrzymaniem budynku tj.: koszty w zakresie zużycia wody i ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania, eksploatacji i przeglądów urządzeń grzewczych , przeglądów elektrycznych, kominiarskich, kosztów związanych z drożnością kanalizacji, monitorowaniem budynku itp .

11.W zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych GOK współpracował z:
- Urzędem Gminy w Raczkach
- Starostwem Powiatowym w Suwałkach
- Parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
- Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach
- sołectwem w Raczkach i Małych Raczkach
- zespołami wokalnymi i orkiestrą dętą działającymi przy GOK
- Szkołami Podstawowymi w Raczkach, Jaśkach, Wronowie , Kuriankach , Gimnazjum w Raczkach ,
ZS w Dowspudzie , Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Filipowie
- Kołem Gospodyń Wiejskich
- Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach
- Biblioteką Publiczną w Raczkach
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach
- Studiem Małych Form Teatralnych w Krakowie
- osobami fizycznymi

Nawiązana współpraca z wymienionymi podmiotami jest dla nas bardzo cenna , ponieważ tylko we współpracy możliwe jest działanie pełne i satysfakcjonujące. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach współpracując z innymi podmiotami organizował wiele otwartych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy, między innymi takich jak koncerty muzyczne, festyny rodzinne, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi, a także wernisaże fotografii, rękodzieła artystycznego .

Uczestnictwo w kulturze zakłada aktywną postawę człowieka, w dużym stopniu też wpływa na pracę zawodową oraz formy spędzania wolnego czasu.
Niewątpliwie służy w kształtowaniu wszechstronnie rozwiniętej osobowości, sprzyja tworzeniu wartości naczelnych w życiu człowieka, uczy w pewnym sensie jak powinniśmy żyć.
Każdy, powinien pragnąć czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, ponieważ tylko w ten sposób będzie naprawdę pełnym obywatelem społeczeństwa. Człowiek przechodzący obojętnie wobec wartości kulturalnych, nie uczestniczący w różnego rodzaju uroczystościach nie będzie w pełni świadomy tego, w jaki sposób może przeżywać sztukę.
Zdarza się oczywiście, że w dzisiejszych czasach brakuje wolnego czasu, nie powinniśmy jednak rezygnować całkowicie z życia kulturalnego, ponieważ wtedy następuje zubożenie naszego życia. Zaczyna zanikać powoli granica między pięknem, prawdą, dobrem, a w to miejsce wchodzi obojętność, stagnacja, nietolerancja wobec innych.
Dlatego proszę wszystkich o chwilę refleksji, zatrzymania i spojrzenia na wszystko z dystansu. Postarajmy się o to, żeby nasze życie nie minęło monotonnie i szaro. Starajmy się w miarę swoich możliwości być uczestnikami kultury w pełnym tego słowa znaczeniu.
Misja GOK – W przekonaniu, że każdy mieszkaniec jest równoprawnym członkiem naszej społeczności, dążymy do jej integracji i zrównoważonego rozwoju, czerpiąc inspiracje z tradycji i nowoczesności.

Działalność w 2011 roku , tak jak dotychczas zamierzamy prowadzić głównie w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. Nie oznacza to jednak, że dostęp do aktywnego uczestnictwa w kulturze osób z innych miejscowości gminy jest ograniczony. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie i wzrost uczestnictwa dzieci i młodzieży spoza Raczek w różnych formach zajęć proponowanych przez GOK. Osób spoza Raczek, które chciałyby rozwijać swoje zainteresowania i zdolności jest znacznie więcej, niestety ciągle istnieje sygnalizowany przez nas wcześniej problem dojazdu na zajęcia. Ufamy, iż świadome przemyślenia i wspólne porozumienie rodziców zainteresowanych dzieci doprowadzą do zorganizowania dojazdów na zajęcia.

Nasza placówka otwarta jest dla mieszkańców gminy 6 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00. – 21.00. Ponadto wszelkie uroczystości i imprezy odbywają się również w niedziele. Nasza oferta zajęć cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy się ciągle ją poszerzać i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko, co dzieje się Gminnym Ośrodku Kultury śledzić można na naszej stronie internetowej , gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy.

Mamy świadomość , że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy udaje nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Jednak mając na uwadze stale rosnące ceny usług będziemy kontynuować działania z lat poprzednich oraz wprowadzać nowe formy kulturotwórcze.

Nasz GOK jest otwarty na wszelkie inicjatywy wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również na propozycje współpracy płynące z zewnątrz. Mamy nadzieję, że rok 2011 będzie rokiem równie owocnej pracy kulturalnej, stając się źródłem satysfakcji dla społeczeństwa naszej gminy.

Gorąco dziękuję Radzie Gminy na czele z Panem Przewodniczącym, pracownikom Urzędu Gminy - na czele z Panem Wójtem za wspieranie działalności kulturalnej. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę osób wspierających swoją bezinteresowną pomocą działalność Gminnego Ośrodka Kultury. 

Opublikowane przez: Marcin Halicki | Autor: Anna Dorota Halicka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 12:15:56.
Data wprowadzenia: 2011-04-26 12:15:56
Autor: Anna Dorota Halicka
Opublikowane przez: Marcin Halicki