Regulamin gimnazjum

 

REGULAMIN GIMNAZJUM

W RACZKACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin gimnazjum:
 • podaje zasady współ życia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek,
 • okre śla szczegółowo prawa i obowiązki ucznia,
 • zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 • zobowiązuje do stawiania sobie najwyższych celów na miarę własnych możliwości,
 • tworzy warunki do samorządności, samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

2. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice, prawni opiekunowie) bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, ma prawo i obowiązek poszanowania:

 • swojej i cudzej godności osobistej,
 • swojego i cudzego dobrego imienia,
 • swojej i cudzej własności oraz zdrowia.
 1. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi wynikającej z wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej, do naruszania godności i praw innego człowieka.
 2. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego zachowania, przy czym przyjmujemy zasadę, że wina powinna być udowodniona.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i

życzliwością, okazywać wzajemną tolerancję, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.

7. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny pracy, a w szczególności:

- obecności na zajęciach lekcyjnych,

- punktualności,

- rzetelności w przygotowaniu do zajęć,

- maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,

- unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach.

8. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Regulamin oraz

podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Uczeń:

Uczniowie mają prawo do:

Uczniowie mają obowiązek:

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

- poszanowania swojej godności i dobrego imienia,

- przedstawiania wychowawcy klasy, innym nauczycielom, dyrekcji szkoły swoich problemów oraz uzyskania od nich odpowiedzi, wyjaśnień i pomocy,

- rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i po stępów w nauce,

- rozwijania zdolności i zainteresowań,

- odpoczynku w czasie przerwy,

- do korzystania z obiadów, ze świetlicy w czasie oczekiwania na odjazd do domu.

- systematycznego i punktualnego uczestnictwa

w zajęciach przewidzianych w planie zajęć,

- starannego przygotowywania się do zajęć oraz uzupełniania braków wynikających z absencji,

- przestrzegania prawa szkolnego,

- przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,

- stosowania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,

- dbałości o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,

- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

- uczestnictwa w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach i przyczyniać się do ich pomyślnego przebiegu,

- dbałości o kulturę języka,

- należytego ( sumiennie ) pełnienia dyżuru na korytarzu oraz w szatniach w okresie wyznaczonym przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,

- przestrzegania wszystkich zarządzeń wydanych przez dyrektora szkoły.

2. Samorząd Uczniowski:

Uczniowie mają prawo:

Uczniowie mają obowiązek:

- uchwalenia i ewaluacji regulaminu samorządu uczniowskiego,

- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,

- pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.

- traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,

- respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.

3. Lekcja:

Uczniowie mają prawo:

Uczniowie mają obowiązek:

- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

- punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

- uzupełniania braków wynikających z absencji.

4. Szatnia:

- uczniowie pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni oraz zmieniają obuwie,

- w czasie przerw nie przebywają w boksach,

- po opuszczeniu szkoły pozostawiają szatnię w należytym porządku,

- za pozostawione w szatni pieniądze lub cenne przedmioty szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

5. Sala lekcyjna:

Uczniowie mają prawo:

Uczniowie mają obowiązek:

- udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,

- kontrolowania porządku, zostawionego w sali i wokół niej przez wcześniej uczącą się tam klasę.

- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

- dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych,

- zgłaszania złego samopoczucia swojego i kolegów,

- wieszania plecaków pod ławką.

6. Dziennik i oceny:

A. Dziennik

- dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia,

- uczniom nie wolno nosić dziennika, a udostępniać znajdujące się w nim wpisy może wyłącznie nauczyciel, który ich dokonał lub wychowawca.

B. Nieprzygotowania:

 

- zasady usprawiedliwiania nieprzygotowań do zajęć ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, zgodnie z własnym PSO,

- uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji,

- uczeń nie musi odpowiadać z ostatniej lekcji o ile jest posiadaczem "szczęśliwego numerka" ( nie jest zwolniony z prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych ),

- "szczęśliwy numerek" jest to liczba losowana przez samorząd uczniowski, oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.

C. Oceny:

- uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,

- ocenie podlegają wiadomości i umiejętności,

- oceny są jawne, o ocenach informuje nauczyciel,

- trzy tygodnie przed zakończeniem okresu uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę z przedmiotu,

- szczegółowe zasady klasyfikowania śródrocznego i końcoworocznego zawarte są w WSO.

D. Sprawdziany:

- nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki ,- czyli 15-to minutowego sprawdzianu z 3 ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów,

- nauczyciel zapowiada klasówkę co najmniej na tydzień przed terminem określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika,

- w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy,

- termin sprawdzenia i oddania prac:

1) prace klasowe - 2 tygodnie,

2) kartkówki - 1 tydzień,

- zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania,

- niesamodzielność pracy jest traktowana jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje unieważnienie pracy oraz zapisanie uwagi w dzienniku. Trzy uwagi w dzienniku powodują obniżenie oceny zachowania ( okresowej lub końcowo rocznej ).

7. Procedury lekcyjne:

A. Organizacja i zachowanie w czasie lekcji:

- lekcja rozpoczyna się dzwonkiem, a kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

- na rozpoczęcie lekcji uczniowie oczekują spokojnie w zwartej grupie przed drzwiami klasy,

- uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji w hali sportowej oczekują na nauczyciela na parterze w budynku szkolnym,

- nauczyciel otwiera salę – uczniowie wchodzą spokojnym krokiem, bez potrącania i przepychania. Najpierw do klasy wchodzą dziewczęta a następnie chłopcy,

- ostatni wchodzi dyżurny. Sprawdza porządek na korytarzu, w miarę potrzeby sprząta papierki itp.,

- uczniowie wyłączają telefon komórkowy i chowają go do plecaka,

- wszyscy stoją przy ławkach i następuje powitanie,

- nauczyciel sprawdza obecność - uczniowie przygotowują się do lekcji,

- uczeń, który wchodzi po zamknięciu drzwi, staje przy biurku i usprawiedliwia nauczycielowi swoje spóźnienie,

- uczeń odpowiada "z ławki", siedząc lub stojąc, wezwany - podchodzi do tablicy, mapy itp.,

- nie żuje gumy i nie je na lekcji,

- nie trzyma na ławce butelek, ciastek, owoców itp. nie będących pomocami do lekcji,

- nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali lekcyjnej przez ucznia,

- w czasie lekcji uczniowie nie dokonują zakupów w sklepiku,

- jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela,

- klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

B. Zastępstwa:

- w czasie zastępstw powinny odbywać się lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub inne zajęcia edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela lub dyrektora,

- jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której będzie zastępstwo, uczniowie obowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji.

C. Pracownie przedmiotowe:

- zasady zachowania w pracowniach, bibliotece i świetlicy określają odrębne regulaminy.

8. Procedury inne niż lekcyjne

A. Nieobecności:

- nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się jako zwolnienie z zajęć,

- nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców,

- rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszytach z wyraźną datą nieobecności dziecka oraz własnym podpisem,

- rodzic może usprawiedliwić ucznia słownie: osobiście lub telefonicznie. Usprawiedliwienie telefoniczne musi potwierdzić na najbliższej wywiadówce.

- usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,

- pojedyncze nieobecności na lekcjach środkowych np. tylko na 3 i 4 lekcji w danym dniu, nie mogą być przez rodziców usprawiedliwiane, chyba że uczeń na ten czas został osobiście przez rodzica odebrany ze szkoły lub uczeń przedstawił pisemną prośbę rodzica o zwolnienie z tych lekcji.

- usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,

- ucznia może zwolnić wychowawca klasy, nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić lub nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia. Zwolnienie następuje na wniosek rodziców, pielęgniarki szkolnej lub dyrektora szkoły.

- zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu "do domu", w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na zajęciach,

- godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania,

- wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o każdym przypadku wagarów ucznia,

- grupowe wagary rozliczane są wg specjalnej procedury załączonej jako aneks do WSO.

B. Strój szkolny:

- na zajęcia szkolne uczniowie chodzą ubrani schludnie, estetycznie i niewyzywająco,

- podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii, uczniów Gimnazjum obowiązuje strój galowy,

- uroczystości z obowiązującym strojem galowym: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego, Wigilia,

- strój galowy chłopców ( jasna koszula i ciemne spodnie, marynarka lub sweter ),

- strój galowy dziewcząt ( jasna bluzka i ciemna spódnica lub spodnie ),

- w szkole nie jest dozwolony makijaż, długie lub malowane paznokcie, tipsy,

- w ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) na jasnej podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie,

- przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.

C. Kultura osobista:

- uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,

- w stołówce zachowuje się kulturalnie i nie hałasuje,

- na terenie szkoły nie nosi nakryć głowy,

- nie używa wulgaryzmów,

- nie wszczyna bójek,

- nie zaśmieca korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie szkoły,

- nie biega po korytarzach i klatkach schodowych,

- nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

9. Wycieczka:

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

- złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców,

- zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej,

- ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu,

- punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki,

- zachowywania się w kulturalny sposób,

- stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna,

- informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki,

- pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania,

- przestrzegania regulaminu,

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez uczestnika opiekun zawiadamia rodzica w trybie natychmiastowym i może wnioskować do wychowawcy ucznia o jego ukaranie.

W czasie wycieczki zabronione jest:

- oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna,

- narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych,

- palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków,

- zażywania leków bez wiedzy i zgody nauczyciela.

 

10. Biwak:

- podczas biwaku uczeń podporządkowuje się zaleceniom opiekunów,

- nie oddala się samowolnie z miejsca biwakowania,

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych, np. nie kąpie się bez pozwolenia,

- pomaga innym, zachowuje się kulturalnie,

- przestrzega ciszy nocnej ( nie wychodzi z domków po godz. 22.00, w domku zachowuje ciszę ),

- dba o higienę osobistą,

- dba o porządek w domkach i miejscach, z których korzysta,

- obowiązuje go całkowity zakaz picia alkoholu i palenia, zażywania środków odurzających,

- uczestniczy w grach i zabawach organizowanych przez opiekunów,

- uczestnik zgłasza opiekunom wszelkie nieprawidłowości; informuje o złym samopoczuciu,

- nie odwiedza kolegów z innych grup przebywających na terenie miejsca biwaku,

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez uczestnika opiekun zawiadamia rodzica w trybie natychmiastowym i może wnioskować do wychowawcy ucznia o jego ukaranie.

11. Dyskoteka:

Zasady obowiązujące przy organizacji dyskoteki:

- udział ucznia w dyskotece szkolnej jest nagrodą,

- dyskoteka odbywa się w godzinach od 1600 do 1900,

- przed dyskoteką organizator zawiadamia policję o terminie dyskoteki i potrzebie zwiększenia nadzoru w okolicy szkoły,

- wychowawcy są zobowiązani w przeddzień dyskoteki dostarczyć organizatorom listę osób, którym nie zezwolili na udział w dyskotece,

- dyżury na dyskotekach pełnią wyznaczeni nauczyciele gimnazjum,

- dyżury nauczycieli (opiekunów) ustala dyrekcja szkoły,

- dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru,

- podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru,

- organizator (opiekun SU) lub osoba przez niego upoważniona w uzgodnieniu z dyrekcją kontroluje wejście uczniów do szkoły,

- osoby obce nie mają prawa do uczestnictwa w dyskotece i wejścia na teren szkoły,

- szkoła sprawuje nadzór nad uczniem do momentu zakończenia dyskoteki,

- organizator wyznacza wysokość opłaty za wejście na zabawę w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

- zadaniem opiekunów jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników zabawy oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy, w związku z tym opiekun ma prawo:
• zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników,
• nakazać uczniowi zachowującemu się w sposób niewłaściwy, uporczywie uchylającemu się poleceniom porządkowym opiekuna lub wskazującemu na użycie środków odurzających, lub palenie papierosów, opuszczenie terenu szkoły samodzielnie, pod nadzorem prawnych opiekunów lub innych osób powołanych do tego,
• wnioskować do wychowawcy w razie złego zachowania ucznia o obniżenie oceny z zachowania.

Zasady obowiązujące uczniów biorących udział w dyskotece szkolnej:

- udział ucznia w dyskotece szkolnej jest nagrodą.

- w dyskotece szkolnej mają prawo brać udział tylko uczniowie Gimnazjum w Raczkach,

- uczeń, który nie uzyska zgody od wychowawcy z powodu nieodpowiedniego zachowania, nie ma prawa wejścia na dyskotekę,

- posiadanie obuwia zmiennego jest obowiązkowe,

- odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni,

- podczas dyskoteki uczniom nie wolno przebywać w pozostałych miejscach szkoły,

- kategorycznie zabronione jest wnoszenie do szkoły, użycie na terenie szkoły lub przed wejściem na jej teren napojów alkoholowych, środków odurzających i papierosów,

- po upływie 30 minut od planowanego rozpoczęcia dyskoteki uczniowie nie mają prawa wejścia do szkoły,

- wcześniejsze wyjście z dyskoteki jest możliwe na podstawie pisemnej informacji rodziców,

- uczeń, który opuści szkołę przed końcem dyskoteki nie może być wpuszczony ponownie.

 

 

12. Dyżurny szkolny

Dyżurny szkolny ma obowiązek:

- rozpocząć dyżur po pierwszej godzinie lekcyjnej,

- doprowadzić do sekretariatu lub dyrektora szkoły osobę obcą,

- podczas dyżurowania nosić opaskę dyżurnego, dbać o nią, a w przypadku zniszczenia lub zgubienia przygotować nową,

- zwracać uwagę uczniom źle zachowującym się, posługującym się wulgaryzmami; ( w przypadku ignorowania jego poleceń i uwag, dyżurny zgłasza złe zachowanie ucznia nauczycielowi pełniącemu dyżur ),

- wezwać nauczyciela dyżurnego lub dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia ( np. bójki ),

- zapisać w swoich notatkach nazwiska uczniów regularnie niezmieniających obuwia,

- zachowywać się kulturalnie i przyjaźnie w stosunku do swoich kolegów,

- podczas lekcji sprzątać korytarze i klatkę schodową, sprawdzać porządek boksach i toaletach ( zakręcać krany, sprawdzać spłuczki ),

- podczas lekcji gasić światło na korytarzach i klatkach schodowych.

13. Nagrody i kary

A. Wyróżnienia i nagrody:

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

- wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu,

- reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.

- 100% frekwencję,

- aktywny udział w życiu szkoły i środowiska,

- pracę społeczną,

- wzorową postawę,

- wybitne osiągnięcia,

- inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

- pochwałę nauczyciela przedmiotu, wychowawcy bądź dyrektora szkoły wobec ucznia i klasy,

- pochwałę dyrektora w czasie apelu szkolnego,

- pochwałę lub podziękowanie zamieszczone w gazetce szkolnej, gablocie z życia szkoły,

- wręczenie dyplomu, nagrody rzeczowej na apelu,

- wręczenie listu pochwalnego ( za szczególne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie),

- wpis jego działań do kroniki szkolnej,

- wnioskowanie przez nauczyciela przedmiotu, samorząd klasowy bądź dyrektora szkoły do wychowawcy o podwyższenie oceny zachowania,

- wpis na świadectwie szkolnym o udziale ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie województwa,

- otrzymanie świadectwa z paskiem (regulowane odrębnymi przepisami).

- pochwałę wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

- list gratulacyjny skierowany do rodziców lub opiekunów.

Nagrody rzeczowe finansowane są przez Radę Rodziców.

B. Kary

Przez złe zachowanie rozumiemy nie stosowanie się do niniejszego regulaminu. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz naruszanie porządku publicznego uczeń może zostać ukarany:

- naganą ustną w obecności klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora,

- obniżeniem oceny zachowania ( śródrocznej bądź końcowo rocznej ),

- pokryciem kosztów zniszczeń dokonanych przez ucznia,

- cofnięciem pomocy materialnej ( socjalnej), jeśli powtarzające się wykroczenia ucznia dotyczyły zniszczeń na terenie szkoły,

- pozbawieniem funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym lub w organizacjach szkolnych,

- zakazem reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny szkolnej,

- powiadomieniem policji w przypadku czynów o znamionach przestępstwa,

- przeniesieniem do równoległej klasy ( na wniosek wychowawcy, rodziców, SU i po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną),

- upomnieniem pisemnym przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag lub w zeszycie uwag,

- wystąpieniem dyrektora szkoły z wnioskiem do Podlaskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły,

- skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku ucznia, który ukończył 18-ty rok życia i nie realizuje obowiązku szkolnego,

- wystąpienie do Sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem- wyznaczenie kuratora.
O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie oraz z pedagogiem. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

13. Inne ważne ustalenia.

A. Ogólne zasady:

- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trawa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia ( lub do zakończenia czasu oczekiwania na autobus szkolny pod opieką nauczyciela ),

- uczniowie przychodzą do szkoły na 15 min przed rozpoczęciem zajęć wynikających z planu nauczania,

- podczas przerw międzylekcyjnych, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego,

- w dni zimne i deszczowe uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły,

- uczniowie maja prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły,

- uczniowie oczekujący na autobus szkolny przebywają w świetlicy szkolnej,

- uczniowie nie powinni bez pozwolenia wchodzić do pokoju nauczycielskiego,

- uczniów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania środków szkodliwych dla zdrowia przez uczniów,

- zakaz używania telefonów komórkowych w czasie lekcji,

- nauczyciel ma prawo odebrać telefon komórkowy uczniowi, który używał go podczas lekcji i zwrócić go rodzicom,

- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów (w tym telefony komórkowe) oraz za okrycia wierzchnie pozostawione poza szatnią,

- wejście na widownię hali sportowej możliwe jest tylko pod opieką nauczyciela,

- wejście na płytę hali sportowej tylko w obuwiu sportowym,

- w korytarzu zaplecza sportowego hali sportowej mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas realyzujących lekcje wf – u,

- wszystkich uczniów Gimnazjum obowiązuje zakaz wchodzenia na teren szkoły podstawowej, wyjątek stanowi wyjście na stołówkę,

- uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w czasie ich trwania w bibliotece,

- za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi karę dyscyplinarną zgodnie z opracowanymi procedurami, a jego rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialność materialną,

- rodzice kontaktujący się z nauczycielami nie powinni przeszkadzać w prowadzeniu lekcji.

14. Przepisy końcowe.

A. Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

B. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2008r..

C. Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez umieszczenie egzemplarza w bibliotece szkolnej oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 

Opublikowane przez: Andrzej Wojnowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:53:58 | Data modyfikacji: 2016-01-12 10:55:15.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:53:58
Data modyfikacji: 2016-01-12 10:55:15
Opublikowane przez: Andrzej Wojnowski