Procedura wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego

 

Procedura wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego
                       

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć w siedzibie ZGiM w Raczkach, ul Kolejowa 4 wniosek o wydanie warunków technicznych. 

Do wniosku dołączyć:

 - 1 egz. aktualnej mapy syt. wys. w skali 1:500 lub 1:1000 (ksero) do celów

   opiniodawczych uzyskaną w Starostwie Powiatowym w Suwałkach,

-  akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (ksero).

 

2. Inwestor uzgadnia z ZGKiM planowany przebieg przyłącza oraz wnosi opłatę za wydanie warunków technicznych – zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

 

3.ZGKiM wydaje warunki techniczne, uzgadnia projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego pod względem technicznym.

 

4. INWESTOR - Zleca wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne doświadczenie budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

5. INWESTOR / WYKONAWCA – Zgłasza (w formie wniosku) w siedzibie ZGKiM  w Raczkach:
 

- przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych

    - roboty zanikowe (przed zasypaniem),
    - odbiór techniczny (załączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).

 

6.  ZGKiM  w Raczkach dokonuje montażu wodomierza

- wodomierz zakupuje ZGKiM,

- materiały montażowe takie jak: śrubunki, zawór antyskażeniowy, oraz inne niezbędne materiały montażowe zakupuje Inwestor.

 

 7. ZGKiM w Raczkach - Dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wydaje Inwestorowi  jeden egzemplarz podpisanego Protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Protokół podpisuje inwestor lub wykonawca i przedstawiciel ZGKiM w Raczkach

 

8. INWESTOR - Podpisuje Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

 

Druk do pobrania:

 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.doc

Opublikowane przez: Marcin Świeżyński | Autor: Marcin Świeżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:51:04 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:42:20.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:51:04
Data modyfikacji: 2017-07-26 11:42:20
Autor: Marcin Świeżyński
Opublikowane przez: Marcin Świeżyński