Zespół Interdyscyplinarny

 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skupia przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy (m.in. Policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.), których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej oraz stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.


Zadaniem ZI jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie;
 podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy;
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Raczki


Przemoc domowa jest przestępstwem!
Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kontakt:
tel. 87 56 85 046
e-mail: gops_raczki@op.pl

Adres:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Nowe Osiedle 2
16-420 Raczki

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

 

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2014-05-11 10:57:33 | Data modyfikacji: 2014-05-11 10:58:48.

Zobacz:
 Procedura Niebieskiej Karty .  Instytucje oferujące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie . 
Data wprowadzenia: 2014-05-11 10:57:33
Data modyfikacji: 2014-05-11 10:58:48
Opublikowane przez: Marta Litwiniuk